NIE nummer

1. Wat is het NIE nummer?

 • Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE) is een uniek, exclusief persoonlijk nummer, dat het hoofdbureau van politie toewijst aan buitenlanders die zich in de hierna te noemen situaties bevinden. In de eerste twee gevallen geschiedt toewijzing ambtshalve en in het derde geval, op verzoek van belanghebbende.
 • Toewijzing van het NIE nummer geschiedt aan:
  1. Personen die in aanmerking komen voor verlenging van het verblijf op Spaans grondgebied, of een document verkrijgen dat het verblijf mogelijk maakt;
  2. Personen tegen wie een juridische procedure is aangespannen krachtens het gestelde in de vreemdelingenwet;
  3. Personen die om financiële, professionele of maatschappelijke redenen betrekkingen aanknopen met Spanje.
 • Gezien de bevoorrechte status die burgers van de Europese Unie tot verblijf in Spanje hebben, zal de aanvraag van hun NIE nummer voornamelijk gebaseerd zijn op het gegeven, dat zij om financiële, professionele of maatschappelijke redenen, betrekkingen aanknopen met de Spaanse Staat.
 • Het NIE is het nummer, waarmee een Europese burger zich identificeert in Spanje. Dit nummer staat op alle documenten die worden uitgegeven, alle aanvragen die gericht zijn aan Openbare Bestuursorganen en voorts, vermeld wordt bij een belangrijk deel van privé-handelingen (zoals bij bankinstellingen, het sluiten van verzekeringen…)
 • Het NIE nummer dient echter niet ter vervanging van, maar ter aanvulling op de documentatie die een Europese burger altijd, ter identificatie, bij zich moet dragen in Spanje, zoals:
  1. Het Nationaal Identiteitsbewijs, of
  2. Het paspoort.
 • Beide dienen te zijn uitgegeven door de autoriteiten in het land van herkomst en geldig te zijn.

2. Waarvoor heeft men het NIE nummer nodig?

Het is absoluut noodzakelijk in het bezit te zijn van een NIE nummer, om een belangrijk aantal zaken in Spanje te kunnen realiseren. Het is daarom aan te bevelen, zo spoedig mogelijk het NIE aan te vragen. Hierna noemen wij een er aantal die zonder NIE nummer niet te realiseren zijn:

Woning
 • Het kopen of verkopen van een woning.
 • Het ondertekenen van een hypothecaire lening.
 • Vermelding in het Eigendommenregister en bij Notariaten.
Bestuursorganen
 • Lokaal: de inschrijving in het bevolkingsregister van de Gemeente waar men woont; het verkrijgen van een bewoonbaarheidverklaring van de woning; Onroerend Zaak Belasting; motorrijtuigenbelasting, belasting op meerwaarde; bouwvergunningen, opening van bedrijven…
 • Justitie: Bevolkingsregister, gratis rechtsbijstand…
 • Gezondheidszorg: het verkrijgen van een ziekenfondskaart.
Sociale Zekerheid

 

 • Het verkrijgen van een inschrijvingsnummer bij de Sociale Dienst.
 • Het indienen van een verzoek tot bemiddeling bij het arbeidsbureau (Instituto Nacional de Empleo, INEM)
 • Ontvangen werkloosheidsuitkeringen uitvoeren naar een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte.
Economische Zaken

 

 • Het openen van een bankrekening.
 • Het oprichten van een zaak of bedrijf.
 • Het betalen van Rijksbelastingen en Autonome Belastingen: Inkomstenbelasting van Niet-Residenten (Impuesto de la Renta de los no Residentes, IRNR)
 • Vennootschapsbelasting (Impuesto de Sociedades, IS); BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA); Successierechten en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD)...
Overige Zaken
 • Het aanschaffen van een voertuig.
 • Het verkrijgen of verlengen van een rijbewijs.
 • Onderwijs aan jongeren, academische of universitaire studies.
 • Homologatie en gelijkstelling van titels en studies.
 • Studiebeurzen
 • In aanmerking komen voor de levering van diensten door de Nutsbedrijven.

3. Waar en hoe dient het NIE nummer te worden aangevraagd?

Het NIE nummer kan zowel in Spanje, als op het Spaanse Consulaat in het land van herkomst worden aangevraagd.

In Spanje

 • Als men besluit het NIE nummer in Spanje aan te vragen, moet dat gebeuren op het kantoor van de dichtstbijzijnde afdeling van de Nationale Politie of bij het Kantoor voor Buitenlanders (Extranjeria), afhankelijk van de plaats waar men woont. In Alicante is dit Extranjeria, c/ de la Ebanisteria 4-6, tel. 96 501 93 00.
 • Hiertoe moet het formulier Ex-15 worden ingevuld, dat te verkrijgen is op het Kantoor voor Buitenlanders te Alicante (Extranjeria). Dit formulier kan men hier downloaden
 • Op genoemd formulier Ex-15 komt de volgende informatie te staan:
  • Het paspoortnummer.
  • Persoonlijke gegevens (naam, achternamen, geboorteplaats…)
  • Het adres in Spanje. Indien men nog geen adres heeft in Spanje, het adres in het land van herkomst.
  • Een correspondentieadres.
  • Pasfoto.
  • Aangeven om welke reden het document wordt aangevraagd: Financiële, professionele of maatschappelijke redenen. Bovendien moet precies worden gespecificeerd, waarvoor men het NIE nummer nodig heeft, en de documentatie overleggen waaruit blijkt welk bestuursorgaan, welke instelling of particulier opgave vereist.
 • De volgende documentatie, origineel en kopieën, dient samen met het formulier te worden overhandigd:
  • Het paspoort, of een geldig document uit het land van herkomst.
  • Een document waaruit de noodzaak voor het verkrijgen van een NIE nummer blijkt (van een bestuursorgaan, een bankinstelling…)
  • In het geval het gaat om een familielid van een Europese burger die niet de nationaliteit heeft van een van de lidstaten van de EU of de Europese Economische Ruimte, dient eerst een verblijfsvergunning in Communitair verband te worden aangevraagd.
 • In Spanje kan men het NIE nummer ook laten aanvragen door een vertegenwoordiger. Deze moet echter zijn status van vertegenwoordiger doen blijken uit een voor de notaris verleden algehele of bijzondere volmacht en de documentatie die het verzoek rechtvaardigt overhandigen. Zijn / haar gegevens worden ook ingevuld op het aanvraagformulier Ex-15 en het formulier wordt eveneens door hem / haar ondertekend. Het is in ieder geval aanbevelenswaardig het verzoek persoonlijk in te dienen, wel of niet bijgestaan door een adviseur, om kosten en mogelijke identificatieproblemen te vermijden.
 • Ouders die voor een hun kinderen een NIE willen aanvragen, moeten hun trouwboekje kunnen voorleggen.
 • De taksen zijn 9,27 euro (in 2013). Het taksformulier krijg je bij politie of extranjeria.
 • Als eenmaal het NIE nummer is aangevraagd krijgt men, afhankelijk van het kantoor, het NIE onmiddellijk of na maximum twee weken.

In het land van herkomst

 • Als men besluit het NIE nummer aan te vragen in het land van herkomst, dient men zich persoonlijk te melden bij de Spaanse Ambassade of het Spaanse Consulaat in het desbetreffende land.
 • Men moet het formulier Ex-15 overhandigen en in het bijzijn van de aanwezige Spaanse functionarissen ondertekenen. Daar het formulier niet verkrijgbaar is bij de Ambassade of het Consulaat, dient het vooraf te worden opgevraagd (hier klikken).
 • Ook dient een geldig paspoort en een kopie ervan te worden getoond. De functionarissen legaliseren deze kopie. Voor deze legalisatie moet men leges betalen.
 • Doordat de aanvraag in deze gevallen wordt gedaan door burgers van de Europese Unie, is het in principe niet nodig, documenten te overleggen die de aanvraag van het NIE nummer rechtvaardigen. Het is echter wel aanbevelenswaardig deze bij te sluiten.
 • Een en ander wordt in een enveloppe gedaan en verstuurd naar het Commissariaat van de Vreemdelingenpolitie en Documentatie, Hoofdbureau van Politie:
  Comisaría General de Extranjería y Documentación / Dirección General de la Policía
  Calle General Pardiñas, 90
  CP 28006 Madrid
 • De Ambassade of het Consulaat wijzen geen NIE nummers toe. Hier wordt slechts de aanvraag behandeld die verder verwerkt wordt door het Hoofdbureau van Politie in Spanje. Noch de Ambassade, noch het Consulaat kunnen daarom informatie verschaffen over de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de aanvraag. Hiertoe moet men zich wenden tot Het Commissariaat van de Vreemdelingenpolitie en Documentatie.
Nieuws
21-12-2016 | Wagen invoeren
20-12-2016 | NIE nummer